top of page

Planlegging, prosess og prosjektledelse Sami Siida

Boazo Sami Siida AS har siden tidlig på 2000-tallet drevet med sesongbasert turistaktivitet i nabolaget nær Altas campingplasser i Øvre Alta. Bedriften utviklet seg, og fikk etter hvert behov for større areal for å kunne levere bedre tjenester til turister og andre besøkende. Tomten bedriften lå på var utsatt for flom, som gav store utfordringer for driften. I tillegg hadde bedriften et ønske om å tilrettelegge for et generasjonsskifte, der yngre krefter fikk større del av driften, og en mer stabil arbeidsplass. For å få dette til, innså bedriften at de måtte gjøre endringer.


Visjona AS ble kontaktet, og selskapet har bistått i prosessen som sparringspartner over flere år, i flere prosesstrinn, fra mulighetene skulle utredes og konsepter utvikles til planene skulle konkretiseres. Rent praktisk har Visjona bistått både å forhandle med Alta kommune om tomtealternativer, med å skaffe prosjektfinansiering fra offentlige tilskudd, samt fra private investorer. Visjona har videre bistått i kommunikasjon med både arkitekt og entreprenør.


Men dette er kun konsekvensene av det Visjona bisto med først: Visjona bisto med å legge en strategi, og en plan for gjennomføring, basert på de problemstillingene Boazo Sami Siida AS sto ovenfor, og de ønskene de hadde for framtiden.


En kritisk komponent av denne planen var å finne en ny tomt. Det var viktig med synlighet, og følgelig ønskelig å fortsatt ligge ved E45, som en viktig ferdselsåre inn mot Alta. På andre siden av Europaveien lå et grustak som ble vedlagt nedlagt. Alta kommune var eier av grustaket, og det ble innledet forhandlinger.
Resultatet av denne dialogen ble både at bedriften i 2014 fikk tilgang til en ny og langt bedre egnet tomt, samt muligheten til å påvirke hvordan terrenget skulle utformes når grustaket skulle tilbakeføres. Dette resulterte blant annet i en kjørevei for rein ut av området og opp til det omkringliggende skogsområdet, som igjen gir muligheten for en ny turistopplevelse: bedriften kan nå starte turer med kjørerein fra sitt eget tun.


Disse mulighetene ble finansiert og realisert, og i 2020 fullførte man byggingen av hovedbygg, nettopp fordi man ved å ha en plan i bunnen, kunne koordinere arkitekt og landskapsarkitekt, samt Alta kommunes innleide entreprenører fra første spadetak, til anlegget nå ligger klart.


Visjona har bistått med rekruttering av nøkkelpersonell for å klargjøre bedriften for en ny virkelighet, og resultatet er et nytt og revitalisert Boazo Sami Siida AS som har etablert helårsdrift i et helt nytt anlegg, med langt flere tjenester, kunder og ansatte.


Visjona kan bistå også din bedrift i å utvikle strategi, samt bistå i endringsprosesser med mål om å nå de målene dere har for selskapet. Vi har en bred portefølje av prosjekter og kunder fra industri til reiseliv, og vi har den erfaringen og verktøyene som trengs for å bistå i utviklingen av deres virksomhet.コメント


bottom of page