top of page

Visjona skal ansette nærings-PHD


Det er søkt Forskningsrådet om finansiering til et 4-årig kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor Forskningsrådets utlysning “Arealer under press i fjord- og kystsonen”. Det skal jobbes med å få ansatt en nærings-PhD kandidat som skal jobbe med dette fagfeltet for klyngens medlemmer, der Visjona er vertsbedrift og prosjektansvarlig. Målet er å ha begge prosjektene i operativ drift fra 2. halvår 2022.


Prosjektet ledes fra Norges fiskerihøgskole ved UiT. Deltakere fra forskningssiden ellers er Nofima, Juridisk fakultet ved UiT, Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT og Akvaplan Niva. Partnere fra forvaltningen er Troms og Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionråd. Fra næringslivet deltar Lakseklyngen i Vest-Finnmark, koordinert av Visjona A/S.


Prosjektet har fokus på to hovedelementer:

  1. a) Fremskaffe et utvidet kunnskapsgrunnlag innenfor kritiske fagdisipliner som fokuserer på bærekraft i helt PO og ikke kun for en enkelt lokalitet. Særlig kritisk er kunnskaper om fiskehelse, fiskesykdommer, smittespredning og fiskedødelighet mellom lokaliteter innenfor og mellom oppdrettssoner i et PO.

  2. b) Utvikle modell for kunnskapsbasert kystsoneforvaltning og samhandling mellom ulike interessenter som ivaretar krav til bærekrafts drevet nærings- og samfunnsutvikling. Utfordringen er å få til ny forvaltningsmodell som både ivaretar krav til bærekraft nedfelt i sektorlover for den enkelte lokalitet, samtidig som en utvikler kunnskap og nye modeller for samhandling som ivaretar krav til bærekraft for hele PO-et.


Les mer om prosjektet https://lakseklygen.no

Comments


bottom of page