top of page

Visjona evaluerer tilstedeværelse og bruk av samisk språk i Kåfjord

I dag ble rapporten presentert på senter for nordlige folk i Manndalen i Kåfjord.


NRK skriver om rapporten på nrk.no:


Enorm holdningsendring til det samiske i Kåfjord

De fleste i Kåfjord (73 prosent) er nå positive til at samisk språk og kultur skal styrkes i kommunen.

- Det er en enorm holdningsendring som har skjedd over 30 år, og en av hovedfunnene i evalueringen av samisk språk i Kåfjord, sa leder Harriet Steinkjer Nystu i Visjona as.


I år er det 30 år siden samisk ble likestilt med norsk i seks kommuner i Norge. Kåfjord var en av de seks kommunene som ble en del av samisk språkforvaltningsområde i Norge i 1992.

Nystu la frem evalueringsrapporten på seminaret som markerer kommunens 30 år i forvaltningsområdet for samisk språk.


I dag lærer nesten halvparten av elevene i Kåfjord samisk på skolen. Fra 1990 til 2020 har andelen elever som lærer samisk på skolen økt fra 11 til 45 prosent. I 2020 var det 69 elever i den offentlige skolen som hadde samisk opplæring, de aller fleste går på Manndalen skole.


Evalueringen viser også at kommunen har iverksatt en rekke tiltak for styrke samisk språk, men disse har i liten grad ført til at språket brukes i større grad i kommunen. Eksempelvis er det få av de ansatte som har fått språkopplæring som faktisk bruker språket i jobbsammenheng.

Samisk språk synes og høres lite i Kåfjord kommune, sier Nystu.

Sammendraget av rapporten

Kåfjord kommune har siden 1992 vært med i forvaltningsområde for samisk språk. Dette innebærer at kommunen skal følge Samelovens § 1–5 som slår fast at samisk og norsk skal være likeverdige språk. Samelovens språkregler gir kommunens innbyggere rettigheter blant annet til å bruke samisk språk i kommunikasjon med kommunen og rettigheter til opplæring i samisk. Kommunen plikter også å gi et samisk tilbud i barnehager og skoler.


Etter 28 år i forvaltningsområdet, har kommunen fastslått at situasjonen for det samiske språket i kommunen er utfordrende. Den samiske kulturen er i større grad bevart, mens samisk språk har tapt status som dagligspråk i forhold til norsk. Kommunen har utfordringer med å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud som gjenspeiler at Kåfjord er en flerspråklig kommune.


Som del av arbeidet med å bevare og styrke samisk språk og kultur, har kommunen igangsatt en evaluering for å finne ut hvilken stilling det samiske språket har i kommunen. Evalueringen har omfattet tjenestetilbudene innen kommuneadministrasjon, helse og sosial samt oppvekst som inkluderer barnehager og skoler. Målet med evalueringen har vært å beskrive og belyse arbeidet med og utviklingen av samisk språk i kommunen. Fokus har vært på organisering, planer, holdninger, verdisyn, kompetanse, tilrettelegging, årsaksforhold og brukernes opplevelser.


Evalueringen har fastslått at Kåfjord kommune i stor grad tilfredsstiller formelle lovkrav knyttet til samisk språk. Kommunen har iverksatt mange tiltak, men det har i liten grad ført til økt anvendelse av samisk språk innen kommunens tjenestetilbud. Det er positiv utvikling i prosentandel elever i skolen som har samisk. Samtidig har kommunen store problemer med å rekruttere samiskspråklige pedagoger og lærere. Språkkompetansen til kommunens ansatte vurderes som lav, mens holdningen til samisk språk og kultur trekkes fram som en positiv faktor. Kommunen har et stort potensial i å ta ut effekt fra blant annet språkopplæringen som er gitt til egne ansatte.


Tiltak for vitalisering av samisk i Kåfjord må sees i et langsiktig perspektiv. Fram mot 2030 må det være et definert hovedmål for utvikling av samisk språk og kultur i kommunen som følges opp med egne delmål og tiltak for kommuneadministrasjon, helse og sosial samt oppvekst. Vi foreslår et hovedmål der ambisjonen bør være at samisk språk igjen skal brukes som dagligspråk og arbeidsspråk i kommunen. Kommunen skal satse aktivt på rekruttering av egne samiskspråklige ungdommer, og vitaliseringen av samisk språk skal skape attraktive bygdesamfunn. Dette vil kreve et bredt sett med tiltak på flere innsatsområder.


Kommunen og flertallet av befolkningen er positive til at samisk språk og kultur styrkes i kommunen, og det gir håp for det samiske språket.

コメント


bottom of page