top of page

Slam fra havbruksnæringen – temamøte 10 – mai


10. mai 2022 arrangerer Havklynga og Lakseklyngen et temamøte om slam fra havbruksnæringen. Det er en økende interesse for å se på nye verdikjeder og forretningsmodeller for utnyttelse av slam som en verdifull ressurs eller som et viktig råstoff til


produksjon av for eksempel biogass, gjødsel, betong, forbrenning etc. Det er kommet flere aktører på banen som ser nytten i dette. Noen aktører utnytter allerede slam fra settefiskanlegg, og i noe grad oppsamlet slam fra sjøanlegg. Det er imidlertid slammet som tilføres havbunnen fra ordinær oppdrettsproduksjon som utgjør de store volumene og som kan ha det største potensialet for verdiskapning.

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av 11 medlemsorgansiasjoner og 3 assosierte medlemsorganisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen. Visjona er valgt til å ivareta sekretariat og administrative oppgaver på vegne av partnerskapet, og Akvaplan-niva har oppdraget som prosjektansvarlig.


Vi ønsker å bringe sammen ulike næringer og aktører som kan se nytten av slam. Programmet er under utvikling.

Det skjer på Thon Hotel Alta 10. mai fra kl. 09.00-15.30 Deltakeravgift på 680 kr. Billetter kjøpes her.

Comments


bottom of page