top of page

Pukkellaksen spiser det samme som vår egen atlanterhavslaks - nå blir den mat for oss


Visjona er del av et større prosjekt med som har til mål å komme til en effektiv fangst og utnyttelse av pukkellaksen. Vi må ha effektive fangstmetoder om vi skal kunne fjerne eller redusere trykket denne arten gir på våre egne anadrome arter. Skal vi ha evne til å begrense artens mengde og utbredelse over tid må dette være lønnsomt.


I dette prosjektet samarbeider vi med Møreforskning, FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Frøystad As, CAPE FISH GROUP AS, Smaken av Finnmark As, Bivdu, Natural Resources Consultancy og andre.


Havforskningsinstituttet skriver nå at stillehavslaksen spiser godt her nordpå og blir større en lengre sør i landet:


Siden 2015 har fremmedarten pukkellaks eksplodert i antall og invadert norske elver i oddetallsår. (Se faktaboks om den spesielle livssyklusen.)

2021 var et toppår, og ingenting tilsier at 2023 blir bedre.

I en ny studie har forskere fra HI, UiB og NINA (mfl.) dokumentert en rekke nye sider ved pukkellaksen: diett, størrelse, geografi og innsig til norske elver.

Spiser det den finner

– Nord for Stadt spiste pukkellaksene mest tanglopper, sild og sei. Sør for Stadt spiste de krill og små dypvannsfisker. De spiser de byttedyrene det er mest av i området, forteller havforsker Kjell Rong Utne.

Han har analysert mageinnholdet til 134 pukkellakser – hovedsakelig fanget til havs på HI sitt årlige sildetokt i mai. (Les også: Rekordfangstar på forskingstokt kan tyde på kommande invasjon i lakseelvene)

Pukkellaksen hadde ganske lik diett som vår egen atlanterhavslaks og makrell. De er pelagiske arter som lever og jakter i de frie vannmassene.

Ingen trussel til havs

– Vi er ikke bekymret for konkurranse om maten fra pukkellaksen ute i åpent hav. Jo, det kan virke som om det er mye pukkellaks i elvene, men i havet blir den bare en dråpe i forhold til mengdene av annen pelagisk fisk i våre farvann, som sild, lodde og makrell, sier Utne.

I elva slutter pukkellaksen å spise, så heller ikke der er maten et problem.

– Men i mer lokale økosystemer i kyst- og fjordstrøk kan pukkellaksen tenkes å ha påvirkning, for eksempel i konkurranse med sjøørret. I alle fall om veksten i bestanden fortsetter. Dette er noe vi bør følge med på, fortsetter forskeren.

Fiskene var minst i sør, størst i nord

Forskerne viser også at pukkellaks som går opp i elvene har vært minst i Sør-Norge og størst i Nord-Norge.

– Dette knytter vi til bedre beiteforhold lengre nord i havet, sier Utne.

I 2021 var fiskene i snitt rundt 1 kilo på Sørlandet, med jevn økning i vekt til over 1,5 kilo i Nord-Norge. Denne trenden gjelder også for tidligere pukkellaksår.Fakta om pukkellaks fra Havforskningsinstittet (www.hi.no):


 • En type stillehavslaks – hannfisken får en karakteristisk pukkel på ryggen når den går opp i elva for å gyte.

 • Uønsket i norsk natur.

 • Prikkemønster på halen og svart tunge er også kjennetegn som skiller pukkellaksen fra den atlantiske laksen.

 • Gyter i elva og dør like etterpå.

 • Yngelen klekker og vandrer direkte ut i havet. Der blir de i ett år før de går opp i elvene.

 • Oddetallsår-bestanden er langt større enn partals-bestanden. Dette kan vere en genetisk mer robust fisk.

 • Ble satt ut på Kolahalvøya fra 1950-talet. (Blir derfor også kalt russelaks.) Har siden blitt høstet i et begrenset russisk fiskeri.

 • Russerne begynte å sette ut en nordlig og mer hardfør variant på 1980-talet. Det er denne som nå har bredd om seg.

 • Mengden og utbredelsen har økt kraftig de siste årene.

 • Registrert i norske elver fra nord til sør. Men særlig mye i Troms og Finnmark.

 • Også registrert i andre europeiske land.

 • Uønsket fordi den kan konkurrere med vår egen laks om plassen i elva. Kan tilføre elvene mye gjødsling når de dør i store mengder.

 • God matfisk i sjøen. Ikke god når den får gytedrakt i elv.

Comments


bottom of page