top of page

Mulig skattebombe til bedrifter i økonomiske vanskeligheter


For bedrifter i tiltakssonen gjennomføres nå bokettersyn med hensyn til arbeidsgiveravgift for de siste årene. Det kan komme overraskende skattekrav til bedrifter som har tapt halvparten av egenkapitalen. Ettersynet kan gjelde flere år tilbake. Det har ikke vært noen oppmerksomhet rundt dette, men direktivet kom etter forhandlinger med ESA i 2014 og har vært


I Nord-Troms og Finnmark, sone V, er arbeidsgiveravgiften i utgangspunktet 0 %, men om bedriften er i økonomiske vanskeligheter så skal høyeste sats, 14,1% benyttes.


Dette gjelder ikke små og mellomstore bedrifter som er yngre enn 3 år om de ikke insolvente eller under konkursbehandling.


Skatteetaten skriver på skatteetaten.no:


Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter må i utgangspunktet benytte høy sats (14,1 pst.) i alle soner, jf. avgiftsvedtaket § 3 annet ledd. Det samme gjelder arbeidsgivere med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte, dvs. der ESA har fattet vedtak om at arbeidsgiver har mottatt ulovlig og uforenlig støtte. Dette gjelder også der den ulovlig støtten stammer fra en annen støttegiver. Det er likevel åpnet for at slike arbeidsgivere kan motta bagatellmessig støtte i form av et årlig fribeløp, se mer om dette under punkt 6.4.


I forbindelse med korona-pandemien har EU/ESA fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte.

Når et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter følger av ESAs retningslinjer for foretak i vanskeligheter (Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty), jf. avgiftsvedtaket § 3 annet ledd.


Etter retningslinjene punkt 20 anses et foretak å være i økonomiske vanskeligheter dersom det uten statlig støtte med stor sannsynlighet vil måtte innstille sin virksomhet på forholdsvis kort sikt. Foretaket anses derfor å være i økonomiske vanskeligheter dersom ett eller flere av følgende forhold er til stede:

  • minst halve den tegnede selskapskapitalen i AS er tapt som følge av underskudd

  • minst halve den regnskapsmessige egenkapitalen i ANS mv. er tapt som følge av underskudd

  • foretaket er insolvent eller under konkursbehandling

  • foretaket er ikke en SMV (små og mellomstore virksomheter), og har de siste to år hatt:

    • en gjeldsandel, dvs. et forhold mellom bokført gjeld og egenkapital, på over 7,5, og

    • en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1,0.


Det er kun ovennevnte kriterier som skal legges til grunn ved vurderingen av om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter. Kriterier som fremgår av andre avsnitt av ESAs retningslinjer kapittel 2.2, får ikke betydning i denne sammenheng, jfr. retningslinjenes punkt 24 bokstav a. Det følger imidlertid av retningslinjenes punkt 24 bokstav b at SMV (små og mellomstore virksomheter) som har eksistert i mindre enn tre år ikke vil anses å være i vanskeligheter med mindre de er insolvente eller under konkursbehandling.


Ved vurderingen av om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter er det de verdier som fremgår av selskapets sist avlagte regnskap som skal legges til grunn, det er ikke adgang til å hensynta reelle verdier som ikke fremgår av regnskapet. Det er regnskapsførers ansvar å avgjøre hvilke verdier som må anses som en del av selskapets midler, og som derfor må fremgå av selskapets regnskaper. Det forutsettes at dette gjøres i samsvar med det enkelte lands relevante regnskapsrettslige lovgivning. (Fra Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2021 - Skatteetaten)


Ta kontakt med din revisor, regnskapsfører eller direkte med skatteetaten om du tenker at dette kan gjelde din virksomhet.

Comments


bottom of page