top of page

Kunde-, medarbeider og styreundersøkelse

Updated: Nov 4, 2021


Visjona utøver endringsledelse med en bred bakgrunn. Vi spisser dette tilbudet nå, og med nyervervet spesialkompetanse på styrearbeid, leverer vi sterke beslutningsgrunnlag for offentlig og privat nærinsliv.


 

Kundeundersøkelse


Kundeundersøkelsen skal gi bedriften informasjon om kundetilfredshetsgrad for ulike produkt- og tjenestedimensjoner. Spørsmålsstillinger fra evt. tidligere undersøkelser gjenbrukes for å kunne sammenligne utvikling over tid.


For å optimalisere informasjonsverdien av undersøkelsen forutsettes det at bedriften bidrar med konkrete innspill til temaer/spørsmålsstillinger. I samarbeid utvikles et spørreskjema som måler eksakt det bedriften ønsker å få informasjon om. Visjona har solid kompetanse på utvikling av skreddersydde spørreskjema. Et godt samarbeid med bedriften vil sikre et måleskjema med høy kvalitet.


Undersøkelsen vil i tillegg avklare den totale tilfredsheten, som er et måltall/indeks, og som også kan sammenlignes med andre undersøkelser. Undersøkelsen gjennomføres webbasert, og kundenes svar er anonymisert. 

Medarbeiderundersøkelse

Om undersøkelsens hensikt og hovedinnhold

Undersøkelsen av medarbeidertilfredshet (MTU) kartlegger hvor tilfreds bedriftens medarbeidere er med arbeidsmiljøet. Den samlede trivsel er relatert til både bedriftsinterne og eksterne forhold. Et godt fungerende arbeidsmiljø bidrar til økt produktivitet og lønnsomhet. De temaene vi undersøker er basert på de ansattes opplevelse av:

 • Bedriftens strategi og målsetning

 • Arbeidsmiljø

 • Organisasjon, kommunikasjon og ledelse

 • Bedriftskultur

 • Nærmeste leder

 • Ledergruppa

 • Kundeorientering og omdømme

 • Personlig utvikling og kompetanse

 • Arbeidsforhold og oppgaver

 • Betingelser og motivasjon

 • Tilfredshet og lojalitet


Ved gjennomføring av undersøkelsen gjennomgår vi følgende trinn:

 1. Undersøkelsen utformes med utgangspunkt i en mal/standard for medarbeiderundersøkelse .

 2. Visjona AS sender ut undersøkelsen og 1-2 påminnelser/purring til de som ikke har svart. Ansattes svar er anonyme for arbeidsgiver

 3. Resultatene analyseres

 4. Det utarbeides sluttrapport med forslag til tiltak 

Styreundersøkelse


Styreundersøkelsen er en strukturert tilnærming til å identifisere forbedringsmuligheter innen følgende forhold ved styrets arbeid:

 • Styrets krav til kompetanseutvikling og egenutvikling

 • Styrets kunnskap om og forståelse av premissene for virksomheten, herunder formål og mål, aktuell lovgivning, interessenters krav og forventninger, etc.

 • Styrets kompetansesammensetning og andre egenskaper.

 • Styrets arbeidsform, herunder styreleders ledelse av styrearbeidet.

 • Styrets utøvelse av sine roller og oppgaver, herunder sørge for rett daglig leder og -ledelse, strategi og forretningsutvikling, måloppfølging, kontroll og tilsyn, risikostyring, samfunnsansvar og bærekraft, samt styrets egenutvikling


Det finnnes flere former for styreevaluering, for eksempel:


Styreevaluering som bidrag til styrets egenevaluering

Styrets egenevaluering består i at styret foretar en evaluering av styrekollegiets egenskaper og styrearbeid med henblikk på å finne fram til forbedringsmuligheter. M.a.o. evalueringen er initiert av styrets selv og motivert ut fra ønske om forbedringer. I utgangspunktet er funn og resultater av øvelsen styrets eie, og konfidensiell overfor andre.


Styreevaluering initiert fra eierne eller valgkomiteen

Styreevaluering kan være initiert av eierne eller valgkomiteen med hensikt å avklare styrekollegiets kvaliteter og eventuelle svakheter, med tanke på eventuelle behov for endringer i styrets sammensetning, gjerne i forkant av styrevalg i generalforsamlingen.


Eksempel på tilnærming til styreevaluering:

 • Konfidensialitet og anonymitet

 • Faktainnhenting

 • Analyserapport

 • Presentasjon for styret/valgkomitè

 • Styrets behandling

 • Oversette funn til tiltak

 • Gjennomføring av tiltak

Vi tilpasser evalueringen etter virksomhetens behov.Comments


bottom of page